HUNGARIA-3775 KONDÓ, SZABADSÁG UTCA 77.; tel.: 30/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com MAGYARORSZÁG-3776 RADOSTYÁN, KOSSUTH LAJOS U. 2-4. tel.: 30/639-2903; radostyan@gmail.com


Szeretettel köszöntelek oldalunkon Benneteket.

Kezdjünk is hozzá a konfirmációi káté (kérdés-feleletben feldolgozott tananyag) tanulásához. Nem nehéz. Remélem, ez a módszer beválik majd. Azért rendszeresen találkozzunk istentiszteleteken.


1. Kié az életed? Életemet Isten ajándékaképpen kaptam szüleimtől. Ők keresztelésem alkalmával keresztszüleimmel együtt felajánlottak Istennek. Isten akarata az, hogy mind testestől, mind lelkestől Jézus Krisztus tulajdona legyek.

2. Hogyan lehetsz Jézus Krisztus tulajdona? Úgy, ha Jézus Krisztusban hiszek, és ha Istennek ezért az ajándékáért buzgón imádkozom.

3. Miért kell konfirmálnod? Azért, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitemben megerősödjem. (A konfirmáció latin szó, magyarul azt jelenti: megerősítés.)

4. Hány részből áll a konfirmáció? A konfirmáció három részből áll: előkészületből, ünnepélyes fogadalomtételből és az első úrvacsoravételből.

5. Hogyan készülsz a konfirmációdra? Úgy, hogy Bibliámat gyakran olvasom, szorgalmasan imádkozom, hitünk igazságait megtanulom, énekeinket megismerem. Az előkészítő órákra pontosan eljárok és hűségesen részt veszek a gyülekezeti alkalmakon.

6. Melyik a legértékesebb könyved? A legértékesebb könyvem a Bibliám, mert abban maga Isten szól hozzám.

7. Mit jelent ez a szó: Biblia? A Biblia görög szó, magyarul azt jelenti: könyvek.

8. Hogyan keletkezett a Biblia? A Bibliát Istentől kiválasztott emberek írták. Ezek a próféták, evangélisták és apostolok. Nekik Isten Szentlelke jelentette ki, hogy mit írjanak. Ezért a Bibliához sem hozzátenni, sem belőle elvenni senkinek semmit nem szabad.

9. Mindenki megbecsüli a Bibliát? Mi reformátusok Isten parancsa szerint becsüljük Bibliánkat. Más felekezetek sok emberi tanítást tesznek hozzá. A szekták csak egy-egy részletét tartják fontosnak.

10. Milyen nyelven írták a Bibliát? Az ótestamentumot héber (zsidó), az Újtestamentumot görög nyelven írták. Azóta a Bibliát több mint ezer nyelvre fordították le.

11. Ki fordította magyar nyelvre a Bibliát? A teljes Bibliát magyar nyelvre először Károlyi Gáspár gönci református lelkipásztor fordította le 1590-ben.

12. Hány fő részből álla Biblia? Két főrészből: az Ószövetség 39 könyvből és az Újszövetség 27 könyvből áll.

13. Mi az Ószövetség? Istennek az ő választott népével, Izraellel kötött szövetsége.

14. Melyek az Ószövetség könyvei?

Mózes írt öt könyvet, elsőt Teremtésről,

Másodikat zsidók kijöveteléről,

Harmadikat Lévi nemzeti tisztéről,

Negyediket a nép megszámlált rendjéről,

Ötödikbe tette a Törvénynek mását,

Azután Józsué vagyon és a Bírák,

Ruth könyve, Sámuel, Királyok, Krónikák.

Ezek két-két könyvben írták zsidók dolgát.

Esdrás, Nehémiás, Eszter, Jób sorára,

Következik Dávid százötven Zsoltára,

A bölcs salamoni példabeszédekre

Jön a Prédikátor, Énekek Éneke.

Erre Ézsaiás, Jeremiás jönnek,

Siralmai jövén aztán ugyanennek.

Majd Ezékiel, Dániel, Hóseás,

Jóel, Ámos után Abdiás és Jónás.

Mikeásról Náhum, Habakukra térünk.

Zofóniás után Aggeushoz érünk.

Már csak Zakariás, Malakiás jönnek,

S ezzel vége az Ószövetség könyvének.

15. Mi az Újszövetség? Isten, Jézus Krisztusban az egész emberiségnek szövetséget ajánlott fel, de csak azokkal kötötte meg, akik Jézus Krisztusban hisznek. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen.

16. Melyek az Újszövetség könyvei?

Akik Jézus Krisztus életét megírták,

Ezt a nevet kapták, hogy evangelisták:

Máté, Márk, Lukács és János, ezek négyen,

Legelöl van helyük az Újszövetségben.

Majd az Apostolok Cselekedetéről

Írott könyv szól hitünk elterjedéséről.

A Pál levelinek száma tizenhárom,

S amint következnek, rendre elszámlálom:

Rómába írt egyet, kettőt Korintusba,

Galatákhoz egyet, egyet Efézusba.

Egyet Filippibe, egyet Kolosséba,

Kettőt pedig küldött Thesszalonikába,

Kettő levelet vett Timótheus számba.

Még Titus, Filemon, Zsidók kaptak egyet,

Jakab is írt egyet, Péter kettőt szerzett,

Hármat hagyott János, Júdás egy részecskét.

Végre János írta Jelenések könyvét.

17. Mi a teljes Szentírás haszna? A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.

18. Hogyan kell olvasnod a Bibliát? Olvasása előtt imádkoznom kell, hogy Isten érttesse meg velem, amit olvasok és indítson arra, hogy meglássam bűneimet, szeressem Megváltómat és hálából Isten dicsőségére, embertársaim javára éljek.

19. Mire kötelez a Biblia olvasása? Arra, hogy másokat is buzdítsak annak olvasására, és hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyek.

20. Hogyan teszel bizonyságot Jézus Krisztusról? Úgy, ha a Jézus Krisztusba vetett hitemet az emberek előtt megvallom és cselekedeteimmel bizonyítom.

21. Miért kell énekelnünk? Mert a Biblia parancsa szerint zsoltárokkal,, dicséretekkel és lelki énekekkel is magasztalhatom Istent. Ezeket énekelhetem egyedül, családommal és a gyülekezettel úgy, hogy szívem és szám együtt zengedezzen az Úrnak.

22. Milyen énekek vannak a Református Egyházunk által kiadott Énekeskönyvünkben? Zsoltárok, dicséretek és lelki énekek. A bibliai eredetű Zsoltárokat Szenczi Molnár Albert fordította magyar nyelvre. A dicséreteket és lelki énekeket különböző korokban, különböző szerzők írták.

23. Mit teszel, amikor imádkozol? Istennel beszélgetek, Jézus Krisztus által. Imádságomban először dicsőítem Istent. Azután megvallom bűneimet, majd hálás szívvel megköszönöm ajándékait. Végül gyermeki bizalommal felsorolom kéréseimet.

24. Kik tanítanak imádkozni? Azok a kegyes emberek, akiknek imádságait a Bibliában olvashatom, de legjobb tanítóm maga az Úr Jézus. Tőle tanultak meg imádkozni lelki tanítóim és szüleim is.

25. Hogyan tanít Jézus imádkozni? Imádkozó életével, különösen pedig az Úri imádsággal, a Mi Atyánkkal, amely három részből áll: az első részben megszólítom Istent (Mi Atyánk), a másodikban hat kérést mondok el, ebből három kérés Istenre és az ő orszáágára vonatkozik(Szenteltessék... Jőjjön el... Legyen meg...), a második háromban testi-lelki életem áldásaiért könyörgök (Mindennapi kenyerünket... Bocsásd meg a mi vétkeinket... Ne vígy minket kísértésbe...). A harmadik részben magasztalom Istent.

26. Mit jelent az imádság véégén az Ámen szócska? Magyarul azt jelenti: így lesz! Azért fejezem be így imádságomat, mert bizonyos vagyok abban, hogy Isten imádságomat meghallgató Édesatyám.

27. Mit kell még tudnod az imádkozásról? Azt, hogy imádkozáshoz lelki elcsendesedés szükséges. Imádkozhatom magánosan vagy közösségben, hangosan vagy magamban is. Amikor imádkozom, kezemet összekulcsolom. Lehet imádkozni ülve, állva, leborulva, betegség esetén fekve is, könyvből vagy saját szavaimmal, bárhol és bármikor, tudva, hogy "az Úr azt nézi, ami a szívben van."

28. Milyen vallású vagy? Református keresztyén vagyok. A keresztyén elnevezés a krisztiánusz szóból származik és azt jelenti: Krisztus követője, krisztusi.

29. Mikor vagy igazán keresztyén? Akkor, ha mindazt hiszem, amit a teljes Szentírás tanít és igyekszem aszerint élni.

30. Mit jelent ez a szó: református? A református szó latin eredetű és azt jelenti: visszaalakított. Azaz reformátor eleink a Krisztus tanításától eltért egyházat a bibliai alapokra állították vissza.

31. Kik végezték el a reformáció nagy munkáját? Isten Szentlelke és Igéje által az előreformátoorok: Wald Péter, Wiklif János és Husz János, és a reformátorok: Luther Márton, Zwingli Ulrik és Kálvin János.

32. Kik voltak a magyar reformátorok? Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, Méliusz Juhász Péter, Károlyi Gáspár és Szenczi Molnár Albert.

33. Hogyan lettél a református egyház tagja? Úgy, hogy reformátusnak születtem és megkereszteltek.

34. Mindenki így lett reformátussá? Nem. Vannak, akik más felekezetből tértek a református egyházba. Ha még nem keresztelték meg őket, nekik meg kell keresztelkedniük.

35. Hogyan leszel református egyházunk teljes jogú tagja? Úgy, ha konfirmálok, és konfirmációi fogadalmamhoz valamint református keresztyén hitünk igazságaihoz halálomig hű maradok.

36. Miben foglaljuk össze református keresztyén hitünk igazságait? A hitvallásokban, amelyeket a teljes Szentírás alapján hitvalló őseink írtak.

37. Melyek a református egyház hitvallásai? Az összes keresztyén felekezetekkel közös hitvallásunk az Apostoli Hitvallás. Ezenkívül két hitvallásos könyvünk van: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás.

38. Mi az igaz hit? Az igaz hit Isten ajándéka. Általa megismerem Istent, beszédét igaznak tartom és magamat gyermeki módon reábízom.

39. Mit hiszel Istenről? Azt, hogy Ő Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten.

40. Mit hiszel az Atya Istenről? Hiszem, hogy Ő a Mindenható, Ő teremtette a világot, azt fenntartja és igazgatja. Nékem a Jézus Krisztus által gondviselő Mennyei Atyám.

41. Mi az isteni gondviselés? Mennyei Atyámnak mindenre és mindenkire kiterjedő szeretete.

42. Mit hiszel Jézus Krisztusról? Jézus Krisztus Istennek egyszülött Fia, aki emberré lett és "benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg."

43. Miért lett Krisztus emberré? Azért, hogy mint hozzánk hasonló, tökéletesen megismertesse velünk Istent. Szenvedjen, meghaljon, feltámadjon, mennybe menjen és ezáltal minket dicsőségének részesévé tegyen.

44. Miért kellett Krisztusnak szenvedni és meghalni? Azért, mert úgy szeretett, hogy magára vette bűneinket. Isten pedig igazságos haragjában Őt büntette meg helyettünk, hogy mi el ne kárhozzunk bűneink miatt.

45.Mi a bűn? A bűn Isten iránti engedetlenség, amit akkor követek el,ha a Sátán csábításának engedek és Isten parancsait áthágom. Ezzel testemet-lelkemet romlásba döntöm.

46. Kicsoda a Sátán? Egykor Isten angyala volt, de fellázadt Ura ellen, így lett a hazugság atyja, és emberölő, aki azt akarja, hogy ne higgyünk Istenben és ne üdvözüljünk.

47. Hogyan szabadulhatsz meg a Sátán uralma alól? Egyedül Jézus Krisztus által, aki azért jött, hogy a Sátán munkáit lerontsa.

48. Mit jelent az, hogy némelyek kárhozatra jutnak? Azt, hogy Isten örökre velveti őket magától, azaz soha többé meg nem térhetnek. Ezt nevezi a Biblia örök halálnak.

49. Hogyan szabadulhatsz meg a kárhozattól? Úgy, hogyha Isten szívemet újjá teszi és én megbánom bűneimet és hozzá térek.

50. Mit jelent az, hogy Isten kegyelmes hozzád? Azt, hogy bár bűneim miatt engem ítélt halálra, de elfogadta helyettem Jézus halálát és nekem érette megbocsát.

51. Mi a megtérés? Életemnek az a döntő fordulata, amikor elhatározom, hogy ezentúl teljesen a Krisztusé leszek.

52. Mi következik megtérésedből? Azt, hogy gyűlölöm és kerülöm a bűnt.

53. Mit jelent az, hogy Jézus alászállott a poklokra? Azt, hogy az elkárhozott llelkek szenvedését is átélte.

54. Mire tanít Jézus feltámadása? Arra, hogy Jézus legyőzte a halált, és az öörök életre viszi mindazokat, akik benne hisznek.

55. Mit jelent az, hogy Jézus felment a mennybe? Először azt, hogy helyet készített számunkra a mennyben, másodszor azt, hogy az Atya jobbján ülve szüntelen könyörög érettünk. Harmadszor azt, hogy maga helyett elküldte Szentlelkét.

56. Milyen reménységben él a keresztyén ember? Abban az élő reménységben, hogy Jézus Krisztus újra eljön, ítélni fog eleveneket és holtakat, majd újjáteremti a világot, amikor lesz új ég és új föld.

57. Mit hiszel testünk feltámadásáról? Jézus visszajövetelekor a benne hívők olyan testet kapnak, amilyen Jézus Krisztus feltámadott teste volt.

58. Kicsoda a Szentlélek? A Szentlélek az Atyával és a Fiúval egyenlő öörök Isten, aki titokzatosan munkálkodik a világban és bennünk.

59. Hogyan munkálkodik a Szentlélek a világban? Úgy, hogy a bűn miatt megromlott világban észrevétlenül is osztogatja és megőrzi Isten igaz, szép és jó ajándékait.

60. Mi a Szentlélek munkája bennünk? Az, hogy újjászül és erőt ad a keresztyén életre. Alázatra, bűnbánatra, örömra, szolgálatra, bizonyságtételre segít. Ezenkívül általa vesszük észre mindazt az igazat, szépet és jót, ami a világban van.

61. Mi az egyház? Az egyház Isten gyülekezete, a Jézus Krisztus teste, melyet Isten szerkeszt egybe Igéje és Szentlelke által. Benne találják meg a hívők közösségüket Urukkal és egymással.

62. Hány egyház van? Istennek egy egyháza van, de ennek tagjai a bűn miatt sok felekezetben élnek. Krisztus visszajövetelekor azonban egy nyáj és egy pásztor lesz.

63. Kik a szentek és mi a szentek egyessége? Isten szentjeinek nevezi a Biblia a Krisztusban hívőket, akik életüket neki szentelték. A Krisztusban hívők úgy vannak egyességben, hogy a különböző fajú és felekezetű keresztyének az egész földön szeretik egymást, munkálják egymás üdvösségét és Krisztus ajándékainak részesei.

64. Mi az egyház feladata? Az, hogy az Igét tisztán hirdesse, a sákramentumokat helyesen szolgáltassa ki, a szeretetszolgálatot és az egyházfegyelmet gyakorolja.

65. Mikor hirdeti az egyház tisztán Isten Igéjét? Akkor, ha a teljes Szentírás üzenetét prédikálja, amelyben együtt van Isten Törvénye és Evangéliuma.

66. Mi az Isten Törvénye? Isten összes parancsolata, melynek summája a Tízparancsolat.

I. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid!

II. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat!

III. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi!

IV. Megemlékezzél a nyugodalom napjáról, hogy megszenteld azt. Hat napon át munkálkodjál, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon!

V. Tiszteld atyádat és anyádat!

VI. Ne ölj!

VII. Ne paráználkodjál!

VIII. Ne lopj!

IX. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!

X. Ne kívánd azt, ami a te felebarátodé!

67. Mit kíván Isten az első parancsolatban? Azt, hogy kerüljek minden babonát. Ne kérjem a szentek vagy más teremtmények segítségét, hanem egyedül Istenre bízzam magamat.

68. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Istent sem képek, sem szobrok által ne tiszteljem és ne imádjam.

69. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy  az Ő szent nevét csak imádságban említsem. Ne káromkodjam, ne esküdözzem és az Ő nevét könnyelműen ne vegyem számra.

70. Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Azt, hogy a vasárnap megszentelésére úgy igyekezzem, ahogyan Ő a Bibliában kívánja.

71. Hogyan szenteled meg a vasárnapot? A vasárnap Istentől rendelt ünnepünk, a jÉzus Krisztus feltámadásának napja. Ezt a napot úgy szentelem meg, hogy főként lelki dolgokkal foglalkozom. Templomba megyek. Igét olvasok és imádkozom.

72. Hol tartjuk gyülekezeti istentiszteleteinket? A templomban vagy bármely más erre alkalmas helyen tartjuk.

73. Milyen ünnepeink vannak?

Karácsony az Úr Jézus születése napja,

Égi Atyánk e szent napon testben nékünk adta.

Virágvasárnap vonult be nagy Jeruzsálembe,

Hozsannázó embersereg vígan ünnepelte.

Nagypénteken feszítették fel a keresztfára,

Értünk hullott drága vére lett bűneink ára.

Húsvét reggel támadott fel Jézus a halálból,

Diadal és nagy győzelem lett az elmúlásból.

Majd áldozócsütörtökön a mennybe felméne,

Hogy az örök dicsőségben legyen neki része.

Pünkösd napján töltetett ki az Isten Szent Lelke,

Hogy dícsérje Jézus nevét minden ember nyelve.

Reformátusa keresztyének háladó ünnepe

A reformáció napja, melyen Isten Lelke

Megtisztítá az egyházat az Ige fényében,

Hogy dicsérje a nagy Istent engedelmességben.

74. Mi történik a református istentiszteleten? Éneklünk, imádkozunk, Igét hallgatunk és adakozunk.

75. Hogyan kell viselkedned a templomban? A templomban pontosan jelenek meg. Csendben várom az istentisztelet megkezdését. Buzgón énekelek, lelkipásztorommal együtt imádkozom. Az igehirdetésre figyelek és jókedvvek adakoozom. A templomból istentisztelet végeztével a gyülekezettel együtt távozom el.

76. Milyen istentiszteleti alkalmak vannak még egyházunkban? A gyülekezeti istentiszteleteken kívül tartunk bibliaórákat, háziistentiszteleteket, szeretetvendégségeket.
77. Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Azt, hogy szüleimet, tanítóimat, előljáróimat szeressem. Tanításukra, intésükre figyelmezzek és nekik minden jóban engedelmeskedjem.
78. Mi a kötelességed hazád iránt? Az Isten Igéje szerint való hazaszeretet és engedelmesség.
79. Mit kíván Isten a hatodik parancsolatban? Azt, hogy embertársaim és a magma életét Isten drága ajándékának tartsam, küzdjek a gyűlölködés, a harag, bosszúállás és háborúság Ellen. Éljek szeretetben és békességben.
80. Mit kíván Isten a hetedik parancsolatban? Azt, hogy tiszta legyen gondolatom, beszédem és cselekedetem. Testem Isten Szentlelkének temploma.
81. Ki veszélyezteti tested-lelked tisztaságát? A Sátán, ő ismeri bűnre hajló természetemet, be akarja szennyezni testemet-lelkemet. Kísértéseivel mértéktelen, kicsapongó és tisztátalan életre csábít.
82. Mi a tiszte élet áldása? Az Isten és emberek előtt való kedves ifjúság, tiszta szerelem, ígéretes jegyesség, boldog házasság, szép családi élet.
83. Mit kíván Isten a nyolcadik parancsolatban? Azt, hogy a mások javát el ne tulajdonítsam. Szándékosan senkinek kart ne okozzak, sőt felebarátaim és a közösség tulajdonát védelmezzem. A tékozlás, a kapzsiság és a fösvénység is lopás.
84. Mit kíván Isten a kilencedik parancsolatban? Azt, hogy a hazug beszédtől, rágalmazástól, pletykálkodástól óvakodjam. Felebarátaim becsületét, jóhírét és tisztességét oltalmazzam. Az igazságot áldozatok árán is megmondjam.
85. Mit kíván Isten a tizedik parancsolatban? Isten Törvénye szerint már a kívánság is bűn. Tehát ne kívánjam a másét és ne irigykedjem, hanem hálaadással éljek azzal, amit Isten nekem adott.
86. Mi következik a tizedik parancsolatból? Az, hogy ne cask a magma, hanem a mások javát is keressem. A földi javak igazságos elosztására törekedjem. A szegényeken, betegeken, özvegyeken, árvákon segítsek. Bűnnek tartsak minden elnyomást és a mások kihasználását.
87. Hogyan foglalja össze Jézus a Tízparancsolatot? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
88. Melyik Jézus Krisztus új parancsolata? Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
89. Megtarthatod-e tökéletesen a parancsolatokat? Nem, mert természetem szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátaim gyűlölésére.
90. Hogyan üdvözülünk hát? Nem a törvény cselekedeteiből, hanem ingyen kegyelemből, egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által.
91. Akkor mire való Isten Törvénye? Isten Törvénye tükör, melyben meglátom bűneimet, továbbá Istennek segítő eszköze, mellyel Jézushoz vezet. A Törvény tehát Krisztushoz vezérlő kalauz.
92. Mi az Evangélium? Örömüzenet arról, hogy Jézus Krisztus a folder jot, megváltott és örök életet készített. Mert azért jot az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.
93. Mi a jócselekedet? A jócselekedet a Szentlélek gyümölcse, melyet a háládatos élet terem Isten magasztalására.
94. Mi az üdvösség? Megváltott testünk és lelkünk boldog állapota, ami halálunk után, a feltámadáskor less teljesen a miénk.
95. Ki üdvözíthet téged? Egyedül Isten, aki már születésem előtt magának választott.
96. Mik a te üdvösséged pecsétei? A sákramentumok, magyarul szentségek, melyek látható szent jegyek, amik bizonyítják nekem Isten megváltó szeretetét.
97. Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus? Kettőt: a keresztséget és az úri szent vacsorát.
98. Hogyan szerezte Jézus a keresztséget? Jézus a keresztséget mennybemenetele előtt szerezte e szavakkal: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
99. Mi a keresztség lényege? Az, hogy általa a keresztyén egyház tagjává és Isten ígéreteinek örökösévé lettem.
100. Hogyan keresztelünk? Gyermek vagy felnőtt korban tiszta vízzel keresztelünk: A keresztvíz azt jelenti, hogy amint a tiszta víz lemossa testünk szennyét, úgy tisztulunk meg Jézus vére által bűneinktől.
101. Ki keresztelhet? Református egyházunkban a keresztséget a lelkipásztor szolgáltatja ki. A keresztelést lehetőleg gyülekezeti istentiszteleten végezzük.
102. Kik a keresztszülők? A kersztszülők a szülők segítőtársai és helyettesei, akik segítik keresztgyermekük hitbeli nevelését. Erre a kereszteléskor fogadalmat is tesznek. Szükséges azonban, hogy a keresztelés alkalmával a szülők is jelen legyenek.
103. Hogyan szerezte Jézus az úri szent vacsorát? Jézus a halála előtti estén, az utolsó vacsorán együtt volt tanítványaival, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
104. Mi történik az úri szent vacsorában? Kenyeret és bort veszek magamhoz, melyek Krisztus megtört testének és kiontott vérének jegyei. Bűnbánattal és hálával emlékezem meg engesztelő áldozatáról. Az úrvacsora alkalmával Krisztus megerősíti hitemet, lelkemet táplálja, én pedig újra boldogan erősödöm meg a bűnbocsánat és az örökélet bizonyosságában. Egyúttal az úrvacsorázók úgy állanak Isten előtt, mint az Ő családjának tagjai, mint testvérek.
105. Hogyan készülsz az úri szent vacsora vételére? Az úri szent vacsora vételére komoly önvizsgálattal készülök. Bűneimet vállalom és megvallom. Mielőtt az úrasztalához járulok, igyelszem Istennel és embertársaimmal megbékélni. Mindezt akkor tudom megtenni, ha imádkozom érte, Bibliámat olvasom és a bűnbánati istentiszteleteken részt veszek.
106. Ki élhet az úri szent vacsorával? Az úri szent vacsorával egyházunk minden konfirmált tagja élhet. Az úrvacsorai közösségben bűneiről vallást kell tennie, hitét meg kell vallania, és meg kell fogadnia, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöket terem. Aki méltatlan módon járul a kegyelem asztalához, az ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.
107. Mikor élünk az úri szent vacsorával? Minden alkalommal, amikor a gyülekezetben megterítik az úrasztalát. Betegség esetén családi otthonomban is. Bár tudom, hogy az úrvacsora nem testi gyógyszer, mégis élek vele, mert bűneim megvallásának és a bűnbocsánat elfogadásának áldott és szent alkalma.
108. Mikor végzel szeretetszolgálatot vagy diakóniát? Amikor hitemet jócselekedetben mutatom meg nyomorúságba jutott felebarátaim javára.
109. Hogyan gyakorolja református egyházunk a szeretetszolgálatot? Magyar református egyházunk szeretetszolgálatát gyülekezeteinkben és országos intézményeiben gyakorolja.
110. Milyen országos szeretetintézményeink vannak? Szellemi fogyatékosok és gyógyíthatatlan betegek otthona, aggmenházak.
111. Miből tartjuk fenn ezeket? Egyháztagjaink és gyülekezeteink pénzbeli és természetbeni adományaiból.
112. Mi az egyházfegyelem? Egyházi életünk rendjének biztosítása az Ige, a Szentlélek, az Egyházi Törvények és egyházunk törvényes felsőbbsége által.
113. Hogyan biztosítja egyházunk rendjét az Ige és a Szentlélek? Úgy, hogy egyházunk tagjai figyelnek az Igére és annak engedelmeskednek, Isten Szentlelkének vezetését és fegyelmező erejét pedig szüntelenül kérik.
114. Miért van szükség egyházi törvényekre? Azért, hogy az egyházban mindenek ékesen és jó renddel legyenek.
115. Hogyan készülnek egyházi törvényeink? Egyházi törvényeinket Egyházunk Zsinata alkotja, és Egyházi Törvénykönyvben foglalja össze.
116. Milyen a Magyar református egyház szervezete? Magyar református egyházunk egyházközségekből, egyházmegyékből és egyházkerületekből áll. Az egyházközségek élén a llelkipásztor és a curator áll a presbitériummal. Az egyházmegye élén az esperes és az egyházmegyei gondnok szolgál. Az egyházkerület vezetője a püspök és az egyházkerületi főgondnok. Egyházunk legfőbb igazgatási és törvényhozó testülete az Egyetemes Zsinat.
117. Miből tartjuk fenn egyházunkat? Egyházunkat gyülekezeti tagjaink áldozatkészségéből tartjuk fenn.
118. Mi volt Jézus utolsó parancsa? Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
119. Hogyan teljesíti az egyház Urának ezt a parancsát? Úgy, hogy minden hívő tagját missziói munkába állítja.
120. Hol végezhetsz missziói munkát? Abban a gyülekezetben, amelyikbe Isten engem állított.
121. Mi a boldogító igazság? Az, hogy testestől-lelkestől, úgy életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről., sőt inkább minden az én üdvösségemre kell szolgáljon. Ezért Szentlelke által biztosít engem is az örök élet felől és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.
Ennyi a káté, tanuljátok és vasárnap gyertek az istentiszteletre!
Radostyáni időjárás a képre kattintva:GOOGLE HELYKERESŐ

FÓRUMPlease do not change this code for a perfect fonctionality of your counter


Látogatók 2010. június 22-től:


A radostyáni és a kondói református egyházközségek honlapja: www.radostyan.ref.hu

Honlapkészítés